Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Информация за откриване на строителна площадка:

Договор №

24/07/2/0/00569 от 26.06.2018г.

Подмярка 7.2.:

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7:

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Проект:

“Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови”

 

            Във връзка с изпълнение на Договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд „Земеделие” с № 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018г. Ви информираме че стартираха строителните дейности по проект:

“Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови”

            Одобрените за финансиране разходи са на стойност 5 831 375 /словом: пет милиона осемстотин тридесет и една хиляди и триста седемдесет и пет лева/ лв без ДДС.

            Главна цел на проекта е реконструкция и подмяна на:

·         4 534,21 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с. Оризово;

·         14 058,28 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна гора;

·         663,69 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево;

·         460,23 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с.  Гранит.