Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

„Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практически насоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година“. беше темата на проведена информационна среща в община Братя Даскалови, . На срещата присъстваха представители на общинска адмистрация Братя Даскалови, кметове и кметски наместници, читалища.

Лектор на срещата беше арх. Белин Моллов, експерт в сферата на регионалното развитие и стратегическото планиране. Арх. Белин Моллов запозна участниците със стратегическите и планови документи на новия програмен период, с плановия процес и представи връзката на общинските планове за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. 

На срещата се коментира проблема за въвличане на заинтерисованите страни в процеса на изготвяне на общинския план за развитие 2014 – 2020 година. За да въвлече бизнеса за участие в разработването на общинския план община Братя Даскалови планира разработване на  анкета, с която ще се идентифицират проблемите, намеренията на бизнеса и възможностите им за развитие.

Срещата бе организирана благодарение на Областният информационен център, който е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Повече информация може да научите от прикачения файл ТУК.