Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ПОКАНА

 Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26.01.2021 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

 

1.      Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2020 г.

2.      Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2020 г. и публикуването му в ТР.

3.      Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2021 г.

4.      Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                                                                                                           15.01.2021 г. 

                                                                                                        Управителен съвет