Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Представеното анкетно проучване е свързано с разработването на ПИРО - План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за периода 2021-2027г. - основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Целите на проведеното проучване са да установи:

ü каква е оценката на населението за основните проблеми и слаби страни на общината към настоящия момент  ;

ü как оценяват жителите на общината възможните перпективи за развитие, кои са приоритетните области и кои дейности, инициативи и проекти биха били перспективни, според тях, за ускореното развитие на общината през следващите 7 години.

         Проучването на  общественото мнение на населението в община Братя Даскалови е проведено в периода 05.08 – 05.09.2020 г.  чрез пряко интервюиране на жителите на 16 села от общината за тяхната гледна точка и мнения. Получената  информация, както сама по себе си, така и с анализът, който следва, е съществена част от подготовката на ПИРО и ще бъде  от полза за общинската администрация при определяне на стратегията и формулирането на политиките.

     В хода на проучването бяха анкетирани  102  човека   -  представители на различните целеви групи от населението на общината, включително работещи, селски стопани, общинска администрация, предприемачи, пенсионери, безработни и др. от всички възрастови групи. Това представлява  ..1,15 % от цялото население на общината. Резултатите имат относитена представителност за мненията и нагласите на цялата общност.  Информацията е набирана чрез пряко полу-стандартизирано интервю по домовете на интервюираните лица („очи в очи”). Принципно се гарантира анонимността на изследваните лица - данните се обработват без никаква връзка с името на анкетирания.

Целите резултати може да прочетете - ТУК!