Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

   

ПОКАНА 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на

29.04.2021 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

 

Дневен Ред: 

1.      Приемане на нови членове на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови.

2.      Освобождаване на членове на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови.

3.      Промяна в състава на УС на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

4.      Промяна в Устава на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

5.      Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.                                                                                                                           

 

 

Управителен съвет

                                                                                                                                                                          21.04.2021 г.