Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

П О К А Н А

 за встъпителна пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за стартирането на проект “Социална подкрепа за семейна заетост”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

На пресконференцията ще бъдат представени бюджетът, целите, предвидените за реализация дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Встъпителната пресконфоренция  ще се проведе в заседателната зала на общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55 на 30.12.2013 г. (понеделник) от 11.00 ч.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови организира редица срещи за информиране на населението по открити процедури за кандидатстване.

Пълен график по населени места може да видите ТУК.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че през месец ноември 2013 г. бяха приети документи от кандидатите за потребители и кандидатите за лични асистенти. Документите на кандидат потребителите бяха предадени на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Чирпан за извършване оценка на индивидуалните потребности. В периода от 27 до 29 ноември 2013 г. се проведоха заседания на комисията за оценка и подбор. Комисията излезе със списък на кандидат потребителите подредени по низходящ ред на определените им часове. Списъка се изложи на специално обявено място в сградата на община Братя Даскалови. Всеки кандидат потребител бе уведомен с писмо с информация за определения им бюджет, класиране и последващите процедури.

Комисията за оценка и подбор проведе интервю с кандидатите подали заявление за личен асистент. Изготвен бе списък на оценените кандидати. Списъка се изложи на специално обявено място в сградата на община Братя Даскалови. Всички кандидати получиха над 12 точки и се одобряват за обучение за личен асистент., което предстои да бъде проведено в периода от 09 до 12 декември 2013 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69 а ал.3 от ЗОП във връзка с провеждаща се открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти,хигиенни препарати и консумативи за детските заведения,училища и заведения за социални услуги на територията на община Братя Даскалови”, открита с решение №РД-379 от 09.10.2013 година на Кмета на Община Братя Даскалови, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 11.12.2013 година /сряда/ от 10.30 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, област Стара Загора, ул.Септемврийци №55-57, ет.2

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че стартира Етап 3.3 по Проект “Подкрепа за достоен живот”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините (районите), предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител), от 11 до 15 ноември 2013 г., вкл. в общината (района).

Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), от 11 до 15 ноември 2013 г., вкл. в общината (района).

Повече информация и образци на документи може да намерите в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ет.2 - Петър Танев - ст.експерт "Програми и проекти" и на тел. 0884915819.