Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че стартира Етап 3.3 по Проект “Подкрепа за достоен живот”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините (районите), предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

    Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в общината (района), по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).

    За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самобслужват, както следва:

    лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
    лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
    лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
    деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
 
Необходими документи за кандидат-потребители:

•    ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района)
•    Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
•    Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
•    Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
•    Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
•    Декларация (свободен текст), че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
•    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично

    Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител), от 11 до 15 ноември 2013 г., вкл. в общината (района)

 

    За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания:

     безработни лица;
    трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;
    неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

   Необходими документи за кандидатите-лични асистенти:

•    ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района)
•    Документ за самоличност (копие)
•    Автобиография
•    Свидетелство за съдимост
•    Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)
•    Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
•    Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
•    Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
•    Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
•    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

    Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), от 11 до 15 ноември 2013 г., вкл. в общината (района)

Повече информация за изискванията за кандидатстване, документи и срокове може да прочетете ТУК

Заявления за кандидатстване (по образец) може да свалите от ТУК.

За контакти: кметовете и кметските наместници по населени места или Петър Танев - ст.експерт "Програми и проекти" в община Братя Даскалови - тел.0884915819 (всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.).

eufunds

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС В ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ КЪМ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
    
Проведената информационна среща в община Братя Даскалови от Областен информационен център – Стара Загора, предизвика засилен интерес. На срещата, преминала под мотото „Заедно и през новия програмен период”, присъстваха представители на местната власт, читалища, училища и бизнес.
Експертите на центъра запознаха участниците в срещата с одобрения от правителството проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, за чието постигане ще работи България през новия програмен период.

 През следващия програмен период България ще работи по 7 оперативните програми, а очакваните средства за тях са:
-    ОП "Околна среда" – 1, 271 милиарда евро;
-    ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" – 1, 207 милиарда евро;
-    ОП "Региони в растеж" – 1, 170 милиарда евро;
-    ОП "Иновации и конкурентоспособност" – 1, 037 милиарда евро;
-    ОП "Развитие на човешките ресурси" – 707,13 милиона евро;
-    ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 508,04 милиона евро;
-     ОП "Добро управление" – 356,24 милиона евро.
На срещата бяха представени и общите инициативи на мрежата от  информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България - „Първите 7 години на България в Европейския съюз", „Научени уроци" и Конкурс на Министерски съвет за общо лого и слоган на оперативните програмите за 2014-2020 г.
След информационната срещи експерти от ОИЦ – Стара Загора  проведоха на място индивидуални срещи и отговаряха на въпроси.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:  
 Име на служител: Петя Ацинова, управител
Тел:. 0889 199180
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   На 16.10.2013г. (сряда)  от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, се състоя заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови”, договор № BG161PO001/4.1-03/2010/032 по ОП ”Регионално развитие”. На пресконференцията присъстваха служители на общинска администрация, директори на училища от общината, жители на с.Братя Даскалови и медии. Проектът е част от програмата за енергийна ефективност на община Братя Даскалови. Общата стойност на проекта възлиза на 720 234,95 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 604 243,71 лв., а съфинансирането от Община Братя Даскалови е в размер на 115 991,24 лв. След приключване на строително – монтажните работи сградите на СОУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Черна Гора са санирани и обновени - резултатите са занижени разходи за отопление, енергийни ресурси, текущи ремонти, както и ще се осигури по-добра среда за обучение на учениците от двете училища.

   Проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Заключителна пресконференция

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВЯ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД В ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

На 28.10.2013 г. /понеделник/ от 13.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Новият програмен период 2014-2020 година“.

На срещата ще се предостави информация за бъдещите оперативни програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура", „Околна среда", „Региони в растеж 2014-2020 г.", „Развитие на човешките ресурси", „Наука и образование за интелигентен растеж", „Добро управление", „Иновации и конкурентоспособност“, „Програма за развитие на селските райони".
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Подробна програма за събитето може да прочетете ТУК.

За допълнителна информация:  
 Име на служител: Петя Ацинова, Управител
Тел:. 0889 199180, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                                     

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащa се откритa процедура по ЗОП  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови с обща дължина 11270 м. по проект 24/321/01139", открита с Решение № РД-225/26.06.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 14.10.2013 г. /понеделник/ от 10.30 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Септемврийци” № 55, ет. 2

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.