Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за обявяване приключването на дейностите по Проект "Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови", договор № BG161PO001/4.1-03/2010/032 по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 – 2013).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 – 2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 16.10.2013г. (сряда)  от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

По проекта личните асистенти са 36, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 36 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                                     

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащa се откритa процедура по ЗОП  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор за обект "Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово"  при изпълнение на проект 24/322/00725, открита с Решение № РД-272/02.08.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 30.09.2013 г. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Септемврийци” № 55, ет. 2

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                                     

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащa се откритa процедура по ЗОП  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 24/321/01139 "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови"Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 10.10.2013 г. /четвъртък/ от 14,30 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Септемврийци” № 55, ет. 2

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                                     

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащa се откритa процедура по ЗОП  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и оборудване на съществуващ стадион в УПИ I-463, кв.18а, с.Оризово, община Братя Даскалови по проект 24/321/01314 "Спортът - здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”, открита с Решение № РД-236/09.07.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 16.09.2013 г. /понеделник/ от 10.30 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Септемврийци” № 55, ет. 2

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.