Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

По проекта личните асистенти са 36, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 36 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                                     

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащa се откритa процедура по ЗОП  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за обект „Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово”, открита с Решение № РД-181/22.05.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 14.08.2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Септемврийци” № 55, ет. 2

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със Заповед № РД-08-35 от 24.06.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" се удължава срока на предоставяната социална услуга до 15.03.2014 г. вкл. В средата на месец юли се сключиха допълнителни споразумения за удължаване срока на предоставяне на социалната услуга до 15.01.2014 г. По проекта личните асистенти са 37, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 37 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

По проекта личните асистенти са 36, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 36 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

На 15.07.2013 г. (понеделник) от 11:00 ч. в сградата на НЧ „Пейчо Минев – 1905” с. Братя Даскалови се проведе пресконференция за стартирането на проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения” по Оперативна програма Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Пресконференцията бе открита от г-н Стоян Вълчев – зам.кмет на Община Братя Даскалови. Участие в събитието взеха екипът по управление на проекта – г-жа Мариана Жекова – ръководител проект и г-жа Мария Примова – счетоводител проект, както и г-н Росен Иванов – Директор Дирекция „УТИСПП” в Общинска администрация Братя Даскалови, които подробно изложиха целите, дейностите, бюджета и резултатите залегнали в проекта. На пресконференцията присъстваха и представители на Общинска администрация Братя Даскалови, жители на село Братя Даскалови и гости от съседните села на Общината.

Цели на проекта:

Обща цел:

Повишаване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация Братя Даскалови чрез съответното обучение в курсове, посочени в каталога на Института по публична администрация, за получаване на необходимите знания, придобиване на съответните умения и развиване на техники за съвременно и ефективно управление на общината и подобряване работата на служителите.

Специфични цели:

 1. Повишаване на знанията и капацитета на служителите от Общинска администрация Братя Даскалови
 2. Да се подобри ефективността в изпълнението на служебните задължения на служителите
 3. Да се повиши качеството на работата и услугите, предлагани от служителите
 4. Повишаване на адаптивността на служителите при работа с клиенти

 

Целева(и) група(и):

Кметове, заместник кметове, кметски наместници, директори на дирекции, младши и старши експерти в администрацията.

Служители на трудови и служебни правоотношения в Общинска администрация Братя Даскалови и в кметствата в селата на територията на община Братя Даскалови

Основни дейности:

Дейност 1: Организиране и провеждане на обучения от каталога на ИПА

 1. Превенция на корупционния риск” /за ръководен персонал/ - В обучението ще вземат участие 29 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции
 2. „Организационно развитие. Управление на промяната” /за ръководен персонал/ - В обучението ще вземат участие 29 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа.
 3. „Публичен имидж – елемент на доброто управление” /за ръководен персонал/ - В обучението ще вземат участие 29 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа.
 4. „Основни производства по АПК (за неюристи)” /за служители на експертни позиции/ - обучението ще се проведе в рамките на 1,5 дни, 12 учебни часа. В него ще вземат участие 21 служители от администрацията без юридическо образование, в това число както служители на ръководни позиции, така и експерти

 

Дейност 2: Организиране и провеждане на обучение на тема „Компютърна грамотност”

Обучението е с продължителност 60 часа, като ще се проведе в рамките на 2 дни седмично в продължение на 1 месец. В него ще участват 24 служители на ръководни позиции.

Дейност 3: Организиране и провеждане на обучение на тема ”Общуване и работа с трудни клиенти”

Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни. В него ще се включат 22 служители от администрацията.

Дейност 4: Организиране и провеждане на обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса”

Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни. В него ще се включат 26 служители на експертни позиции в администрацията.

Дейност 5: Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и развитие на лидерски умения”

Обучението ще е в рамките на 3 дни, като в него ще вземат участие 28 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции

Дейност 6: Дейности за информация и публичност

            Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция по проекта, изработване на брошури и плакати, изготвяне на прессъобщения и окончателен доклад за изпълнението на проекта.

Проектът цели Повишаване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация Братя Даскалови чрез съответното обучение в курсове, посочени в каталога на Института по публична администрация, за получаване на необходимите знания, придобиване на съответните умения и развиване на техники за съвременно и ефективно управление на общината и подобряване работата на служителите.

Конкретните цели, които си поставя проекта са:

 1. Повишаване на знанията и капацитета на служителите от Общинска администрация Братя Даскалови
 2. Да се подобри ефективността в изпълнението на служебните задължения на служителите
 3. Да се повиши качеството на работата и услугите, предлагани от служителите
 4. Повишаване на адаптивността на служителите при работа с клиенти

Предвижда се по проекта да преминат обучение 57 служители от общинска администрация Братя Даскалови - Кметове, заместник кметове, кметски наместници, директори на дирекции, младши и старши експерти в администрацията.

Проектът е на стойност 81 624,80 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Очакваните резултати от проекта са:

 1. Повишени знания на служителите в администрацията на община Братя Даскалови;
 2. Формирани умения за ефективна комуникация с клиенти, както и за разпознаване и преодоляване на стреса;
 3. Изградени умения и усвоени основни техники за успешното изграждане на ефективен публичен имидж на общината, както и за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси при изпълнение на служебните задължения.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от името на изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.