Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Уважаеми дами и господа,

На 09.04.2013 г. Община Братя Даскалови подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения“ по Оперативна програма "Административен капацитет".

В тази връзка ръководството на Община Братя Даскалови Ви кани да участвате в пресконференция по повод стартирането на проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

На пресконференцията ще бъдат представени бюджетът, целите, предвидените за реализация дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се състои в залата на НЧ «Пейчо Минев – 1905» с. Братя Даскалови на 15.07.2013г. (понеделник)  от 11:00 часа.

Очакваме Ви!

На 24 юни 2013 г. /понеделник/ веднага след провеждането на редовната сесия на Общински съвет Братя Даскалови в сградата на община Братя Даскалови (сесията е с начален час 09.30 ч.) ще се проведе среща за уточняване на приоритетите, които ще бъдат включени в Общински план за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014 - 2020. На срещата ще присъстват представители на Общинска администрация Братя Даскалови, кметове на населени места на територията на общинат, общински съветници.

Община Братя Даскалови призовава жителите да бъдат активни и да отделят част от времето си, да изразят мнението си по ключови теми, свързани с развитието на общината през следващия програмен период.

Очакваме Ви!

На 31 май 2013 г. /петък/ в сградата на община Братя Даскалови от 9:30 ч. ще се проведе среща за уточняване на приоритетите, които ще бъдат включени в Общински план за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014 - 2020. На срещата ще присъстват представители на Общинска администрация Братя Даскалови, кметове на населени места на територията на общината.

Община Братя Даскалови призовава жителите да бъдат активни и да отделят част от времето си, да изразят мнението си по ключови теми, свързани с развитието на общината през следващия програмен период.

Очакваме Ви!

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със Заповед № РД-08-22 от 19.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" се удължава срока на предоставяната социална услуга до 15.01.2014 г. вкл. В средата на месец юли ще се сключат допълнителни споразумения за удължаване срока на предоставяне на социалната услуга. По проекта личните асистенти са 38, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 38 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със Заповед № РД-08-22 от 19.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" се удължава срока на предоставяната социална услуга до 15.01.2014 г. вкл. В края на месец май 2013 г. предстои сключване на допълнителни споразумения със потребителите на социалната услуга и личните асистенти. По проекта личните асистенти са 39, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 39 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.