Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На 15 ноември 2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора представи презентация на тема: "Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност".

Повече информация може да прочетете в прикачения файл ТУК.

На 07.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на договора е 1 668 562 лв. без ДДС, със срок за изпълнение 30 месеца.

Проектното предложение "Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово" включва рехабилитация на паркове в изброените населени места, направа на алеи, парково осветление, кътове за отдих и почивка, площади, детски съоръжения.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец ноември 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

На 15 ноември 2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: "Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност".

В рамките на информационната среща ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ - Стара Загора за обсъждане на индивидуални въпроси от бенефициенти.

Поканваме всички желаещи земеделски производители, общински служители, бизнес организации, неправителствени организации и др да заповядат на събитието.

Анонс за срещата.

За допълнителна информация: Петя Ацинова, управител 0889199180

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец октомври 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).