Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Представеното анкетно проучване е свързано с разработването на ПИРО - План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за периода 2021-2027г. - основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Целите на проведеното проучване са да установи:

ü каква е оценката на населението за основните проблеми и слаби страни на общината към настоящия момент  ;

ü как оценяват жителите на общината възможните перпективи за развитие, кои са приоритетните области и кои дейности, инициативи и проекти биха били перспективни, според тях, за ускореното развитие на общината през следващите 7 години.

         Проучването на  общественото мнение на населението в община Братя Даскалови е проведено в периода 05.08 – 05.09.2020 г.  чрез пряко интервюиране на жителите на 16 села от общината за тяхната гледна точка и мнения. Получената  информация, както сама по себе си, така и с анализът, който следва, е съществена част от подготовката на ПИРО и ще бъде  от полза за общинската администрация при определяне на стратегията и формулирането на политиките.

     В хода на проучването бяха анкетирани  102  човека   -  представители на различните целеви групи от населението на общината, включително работещи, селски стопани, общинска администрация, предприемачи, пенсионери, безработни и др. от всички възрастови групи. Това представлява  ..1,15 % от цялото население на общината. Резултатите имат относитена представителност за мненията и нагласите на цялата общност.  Информацията е набирана чрез пряко полу-стандартизирано интервю по домовете на интервюираните лица („очи в очи”). Принципно се гарантира анонимността на изследваните лица - данните се обработват без никаква връзка с името на анкетирания.

Целите резултати може да прочетете - ТУК!

ПОКАНА

 Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26.01.2021 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

 

1.      Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2020 г.

2.      Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2020 г. и публикуването му в ТР.

3.      Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2021 г.

4.      Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                                                                                                           15.01.2021 г. 

                                                                                                        Управителен съвет                                                                         

              

Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че до 27 ноември 2020 г. трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот. Регистрацията става в Басейновата дирекция, която отговоря за управление на водите в съответния район.
Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок не могат да бъдат ползвани. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27.11.2020 г. същите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност. 

Редът за регистрация на кладенци за граждани е:

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:
1. трите имена на собственика на имота;
2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3. дълбочина на кладенеца;
4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;
6. цел, за която се ползва водата.
Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Образец на  Заявление - ТУК!

Образец на Декларация - ТУК!


 

Рeдът за регистрация на съоръжения за стопански субекти е:

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели, изградени до 28 януари 2000 г. за които не са издадени разрешителни по реда на Закона за водите и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистрите на водовземните съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г. трябва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистрите на водовземните съоръжения и да приложат към заявлението:
1.Информация за:
- конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:
- диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;
- резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;
- резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;
- пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;
2. доказателства, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
3. данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;
4. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
5. декларация за годината на изграждане на съоръжението;
6. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
7. копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.
Повече информация за кладенците за собствени потребности може да се намери на интернет страницата на МОСВ на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/ukazaniya/

 

Образец на  Заявление - ТУК!

Образец на Декларация - ТУК!


 

Адрес на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив 

Пловдив, 4000, пк.307 ул."Янко Сакъзов" 35

 

Информация за откриване на строителна площадка:

Договор №

24/07/2/0/00569 от 26.06.2018г.

Подмярка 7.2.:

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7:

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Проект:

“Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови”

 

            Във връзка с изпълнение на Договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд „Земеделие” с № 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018г. Ви информираме че стартираха строителните дейности по проект:

“Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови”

            Одобрените за финансиране разходи са на стойност 5 831 375 /словом: пет милиона осемстотин тридесет и една хиляди и триста седемдесет и пет лева/ лв без ДДС.

            Главна цел на проекта е реконструкция и подмяна на:

·         4 534,21 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с. Оризово;

·         14 058,28 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна гора;

·         663,69 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево;

·         460,23 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с.  Гранит.

Днес, 18.11.2020 г., се проведе среща на работната група на община Братя Даскалови, във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови 2021 – 2027 година (ПИРО).

На срещата работната група обсъди бъдещи приоритети за развитие на общината.

Сформираха се три фокус групи за определяне на важни стратегически проекти, свързани с бъдещото развитие на община Братя Даскалови до 2027 г.

Работната група прие и проект на Комуникационна стратегия. Виж ТУК!