Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Инфорамция относно условията,реда и дължимите такси за издаване на разрешение за депониране на производствени,неопасни отпадъци на "Регионален център за управление на отпадъци - Стара Загора"находящ се в землището на с.Ракитница,община Стара Загора от физически и юридически лица,притежатели на отпадъци,които не са членове на Регионало сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора.

Декларация за попълване може да свалите ТУК.

Списъкът на допуснатите и недопуснати лица може да бъде прочетете подробно ТУК.

Съобщение от Районна прокуратура гр.Чирпан може да прочетете ТУК!

Обявление за конкурс за длъжност секретар на община - за повече информация ТУК!

На 08 септември 2016 г. от 10.30 ч., в залата на община Братя Даскалови, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на отворената процедура „Активно включване“ по ОПРЧР.

Експертите от центъра ще представят допустимите кандидати, дейностите, допустимите разходи, необходимите документи и начин на кандидастване по процедурата.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.