Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.04.2016 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4, Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в Устава на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Промяна в състава на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
3. Определяне на нов мандат на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
4. Приемане на нови членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
5. Освобождаване на членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
6. Други.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

05.04.2016 г. Управителен съвет

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 29.01.2016 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2015 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2015 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2016 г.
4. Организационни въпроси.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

11.01.2016 г. Управителен съвет

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект „По-компетентни и мотивирани служители на Община Братя Даскалови”, договор № М13-22-154/20.08.2014 г. по Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 29.07.2015 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.


ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.08.2015 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4, Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., по условията и реда на Наредба №16 от 30.07.2015 г., в сила от 04.08.2015 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.
2. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

05.08.2015 г.
Управителен съвет

IMG1592На 30.04.2015 г. ОУ „Д-р Петър Берон” с.Мирово отпразнува 135 години от създаване на училището. Учениците с много ентусиазъм подготвиха и изнесоха литературно-музикална програма. Поздрав за празника на училището отправиха и малчуганите от ОДЗ „Детелина” филиал с.Мирово.


На тържеството присъстваха госпожа Галина Радева-заместник-кмет на община Братя Даскалови, госпожа Мануела Делчева-директор на дирекция „АООСИД” в община Братя Даскалови, господин Димитър Мурждов- кмет на с.Мирово, директори и учители от община Братя Даскалови, родители и бивши ученици от училището.


По случай 135 годишния юбилей госпожа Галина Радева от името на господин Иван Танев- кмет на община Братя Даскалови прочете поздравителен адрес и подари на училището мултифункционално цветно лазерно устройство.

 

IMG1573  IMG1591