Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.

 

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 29.01.2015 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров”№ 25,ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

      1.       Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2014 г.

2.       Приемане на годишен отчет за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2014 г.

3.       Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет 2015 г.

4.       Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, на основание чл.10.(доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 12.01.2015 г. Управителен съвет

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец декември 2014 г. общия брой заети по проекта в община Братя Даскалови лични асистиенти са 44, обслужващи 44 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново, Верен.

Проектът приключва на 31.12.2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предоставяме на Вашето внимание Покана от кмета на Община Братя Даскалови за обществено обсъждане на Общински Бюджет 2015. Повече информация може да прочетете - ТУК.

В периода 24 – 28 ноември 2014 г. мрежата от 28 областни информационни центъра ще проведат обща инициатива под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“. В рамките на инициативата ще бъдат организирани изложби и събития във всички 264 общини на територията на Република България, които целят:
• Да се представят успешно изпълнени проекти по оперативните програми от периода 2007 – 2013 г.;
• Да бъдат представени приоритетите на оперативните програми от програмен период 2014 – 2020 г.;
На 27.11.2014 г. в с. Братя Даскалови в сградата на общината в 10,00 часа, Областният информационен център – Стара Загора ще открие фотоизложба с успешни проекти от областта, реализирани със средства по оперативните програми.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Повече информация в прикачения файл - ТУК.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец ноември 2014 г. общия брой заети по проекта в община Братя Даскалови лични асистиенти са 44, обслужващи 44 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново, Верен.

Проектът приключва на 31.12.2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.