Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец октомври 2014 г. общия брой заети по проекта в община Братя Даскалови лични асистиенти са 44, обслужващи 44 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново, Верен.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите”, договор № 13-22-67/09.01.2014 г. по Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 26.09.2014 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

„МИГ Брезово, Братя Даскалови”

СМР се реализира с финансовата помощ на ЕЗФРСР чрез ПРСР 2007 – 2013 г..,

Договор №РД50-92/13.06.2012 г.

 

ОБЯВА

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ обявява прием на проекти по „Стратегията за местно развитие“.

V – ТА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:
Мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ - бюджет 140 480 лв.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" - бюджет 179 936 лв.;
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделска дейност“ - бюджет 398 989 лв.;
Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ - бюджет 39 578 лв.;
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” - бюджет 98 134 лв.;
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - бюджет 16 280 лв.;

Срок за кандидатстване: 09.09.2014 г. – 19.09.2014 г. /17:00 ч./

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от https://mig.brezovo.bg, както и в офиса на МИГ на адрес: гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ 25, ет. 4. и на тел. 03191/2624.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец септември 2014 г. съгласно Заповед № РД-08-44/23.07.2014 г. на Договарящия орган се сключиха допълнителни споразумения с потребителите и с личните асистенти за удължаване на срока на договорите им до 31.12.2014 г.

Общия брой заети по проекта в община Братя Даскалови лични асистиенти са 44, обслужващи 44 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец август 2014 г. съгласно Заповед № РД-08-44/23.07.2014 г. на Договарящия орган предстои сключване на допълнителни споразумения с потребителите и с личните асистенти за удължаване на срока на договорите им до 31.12.2014 г.

Общия брой заети по проекта в община Братя Даскалови лични асистиенти са 44, обслужващи 44 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.