Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА

ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за стартирането на проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, предвидените дейности и резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се състои в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 на 11.04.2014г. (петък) от 11.00 часа.

Очакваме Ви!

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Информираме Ви, че през месец март 2014 г. със Заповед №РД08-25 от 10.03.2014 г. на Договарящия орган продължителността на предоставяната социална услуга става общо 44 месеца с планиран край 31.08.2014 г. вкл.

По проект "Подкрепа за достоен живот"  през месец март 2014 г. 39 лични асистенти обслужват 39 потребители.

 

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП във връзка с провеждаща се открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 24/321/01314 "Спортът - здравословен начин на живот за населението на община Братя даскалови", открита с решение №РД-484 от 27.12.2013 година на Кмета на Община Братя Даскалови, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 27.02.2014 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, област Стара Загора, ул.Септемврийци №55-57

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

press26022014В проведената информационна среща – дискусия, под мотото „Заедно можем повече ”, организирана от ОИЦ – Стара Загора, в община Братя Даскалови се включиха над 20 представители на администрация, читалища и граждани.

Външен експерт представи ролята на партньорството, видовете партньорство, ползите при усвояване на европейски средства и сподели успешни партньорски проекти реализирани в различни общини на страната. Оживено се дискутираха сферите, в които партньорството в общността има решаваща роля за успешното реализиране на проекти.

Ясно разпределените права и задължения, отговорности и дейности между водещата организация и партньора са ключов фактор за успешно реализиране на проект.

Участницити в срещата посредствамо игра генерираха интересни идеи за проект, който би бил успешено реализиран с активно участие на партньарски организации.
Експертите от ОИЦ – Стара Загора представиха възможностите за финансиране на на значими за общността проекти със средства от структурните и кохезионни фондове.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. .
    
За допълнителна информация:  
Име на служител: Петя Ацинова, Управител
Тел:. 0889 199180, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ И КАКВО НИ ПРЕДСТОИ?

На 26.02.2014 г. (сряда) от 14.30 часа в залата на община Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща – дискусии на тема: „Какво постигнахме и какво ни предстои?”.
Целта на събитието е с помощта на външен лектор - Васил Панчаров, изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, представители на местната общност да изведат наложили се в община Братя Даскалови добри практики на обединяване на усилия и ресурси в привличане и управление на европейски средства от администрация, бизнес и граждански структури; да се идентифицират сфери, в които партньорството в общността има решаваща роля за успешното реализиране на проекти.
В рамките на дискусиите ще бъдат идентифицирани възможните програми за финансиране на значими за общността проекти и инициативи със средства от структурните и кохезионните фондове.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
    
За допълнителна информация:  ТУК
 Име на служител: Петя Ацинова, Управител
Тел:. 0889 199180, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.