Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име

1.

№ 94-02-80/17.03.2021 г.

Мариана Ламбова

2.

№ 94-02-81/17.03.2021 г.

Елена Асенова

3.

№ 94-02-82/17.03.2021 г.

Димитрина Димитрова

4.

№ 94-02-83/17.03.2021 г.

Мария Танева

5.

№ 94-02-89/18.03.2021 г.

Донка Маврова

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 26.03.2021 г. в сградата на Община Братя Даскалови от 10:00 до 16:00 часа.