Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Целия проект може да прочетете - ТУК!

Мотивите към проекта може да прочетете - ТУК!

Целия файл може да прочетете - ТУК!

Съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси е необходимо до края на текущата година Общински съвет Братя Даскалови да вземе решение за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за следващата година въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

За финансирането на изброените по-горе дейности през 2021 г. са необходими 547 669 лв. Разходите се прогнозират на база отчетни данни за една цяла календарна година и отчет към 10-месечието на текущата година. Не се наблюдава завишаване на разходите за дейността спрямо 2020 г.

Разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ гласи, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

На основание Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови за 2021 г. таксата се определя:

 

1. Пропорционално върху:

• Данъчната оценка на имота – за жилищни и нежилищни имоти на граждани;

• Данъчната оценка на имота – за жилищни имоти на предприятия;

• По-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота – за нежилищни имоти на предприятия;

2. Според количеството на отпадъците, когато то може да се определи и е подадена декларация за необходимите съдове в определените от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Братя Даскалови срокове.

3. По показател „Брой ученик” за училищата на територията на общината .

4. По показател „Субсидирана бройка” за читалищата на територията на общината

Такса битови отпадъци се събира само за предоставените услуги.

На база изчислените разходи за 2021 г. и основите за определяне на такса за битови отпадъци, размерът на такса за битови отпадъци за 2021 г. се запазва на 7 %о.

Мотивите може да изтеглите и прочетете от - ТУК!

 

Целия файл може да прочетете - ТУК !