Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Наредба №5 за реда за получаване и управление на дарения от Община Братя Даскалови - целия текст ТУК!!!


Доклад отностно приемане на Наредба №5 за реда за получаване и управление на дарения от Община Братя Даскалови - целия текст ТУК!!!


Предварителна отценка за въздейтвието на Наредба №5 за реда за получаване и управление на дарения от Община Братя Даскалови - целия текст ТУК!!!

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове, проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Братя Даскалови на 04.05.2020 г. 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информирането на гражданите и юридическите лица и прозрачност в действията на институциите в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на Община Братя Даскалови се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба № 5 за реда за получаване и управление на дарения от Община Братя Даскалови