Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови ТУК!  

 

МОТИВИ

за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

 

            1. Причини и мотиви за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

       Проектът на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) е изготвен на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците и е в съответствие с методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 на министъра на околната среда и водите, както и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците

            2. Цели, които се поставят с приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

              Проектът на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) цели постигане на съответствие с актуалните законови изисквания в областта на управлението на отпадъците. Програмата да допринесе за устойчивото развитие на  Община Братя Даскалови, чрез определяне на необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците, която е елемент на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Тази система ще доведе до намаляване въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестиции в областта на управление на отпадъците.

          3. Финансови средства, необходими за прилагането на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

             Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, държавния бюджет, възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, европейски, национални и други програми. 

          4. Очаквани резултати от приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

             С приемането на настоящия проект на Програмата се цели създаване на стабилна система за управление на отпадъците и подобряване на екологичните условия в община Братя Даскалови.

           5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз    

    Предлаганият проект на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) е съобразен с българското и европейското законодателство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            Община Братя Даскалови обявява за обществено обсъждане Програмата за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020). Мненията и предложенията на гражданите се приемат до 08.08.2018 г.

       

            Предложения се подават по следните начини:

 

            - на адрес: с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в Центъра за услуги и    информация;

            - на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

            - чрез кметовете и кметските наместници от общината.

 

 

 

            ИВАН ТАНЕВ

            Кмет на Община Братя Даскалови

           

 

 

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.09.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/22-60.

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови

Мотиви към проекта на Наредба за допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 28.05.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/2260.

Програма за опазване на околната среда към Община Братя Даскалови  ТУК !

МОТИВИ

за приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

            1. Причини и мотиви за приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

Проектът на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) е изготвен на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и е в съответствие с изискванията на действащите законови и подзаконови нормативни актове. Разработена е при спазване на указанията на Министерство на околната среда и водите и е с период на действие 2018-2020 година.

            2. Цели, които се поставят с приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

            Проектът на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) цели постигане на съответствие с актуалните законови изисквания в областта на околната среда. Програмата ще бъде основния документ за провеждане на политика по околна среда в общината. С нея ще се идентифицират и планират нужните действия, срокове и източници на финансиране. Основната цел на програмата е да спомогне за подобряване на екологичната обстановка и опазване на околната среда в община Братя Даскалови.

 

            3. Финансови средства, необходими за прилагането на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

            Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, държавния бюджет, възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, европейски, национални и други програми.

 

            4. Очаквани резултати от приемане на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

            С приемането на настоящия проект на Програмата се цели създаване на стабилна система за опазване на околната среда и подобряване на екологичните условия в община Братя Даскалови.

 

            5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

            Предлаганият проект на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) е съобразен с българското и европейското законодателство.Община Братя Даскалови обявява за обществено обсъждане Програмата за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020). Мненията и предложенията на гражданите се приемат до 08.08.2018 г.

            Предложения се подават по следните начини:

 

            - на адрес: с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в Центъра за услуги и    информация;

            - на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

            - чрез кметовете и кметските наместници от общината.

 

 

            ГАЛИНА РАДЕВА               /п/

            За Кмет на Община Братя Даскалови,

            съгласно Заповед № 0302/04.07.2018 г. на

            кмета на Община Братя Даскалови

 

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви към проекта на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 28.02.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/2260.