Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед №РД-354/30.09.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура с предмет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улици в села на територията на Община Братя Даскалови". Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 10.10.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК

Сключен договор №86/13.10.2014 г. с ВК "Корона" - ТУК (публикуван 13.10.2014 г.)

Информация за направено авансово плащане в размер на 12237,52 лв., извършено на 17.11.2014 г. (публикувана на 17.11.2014 г.)

Информация за направено окончателно плащане в размер на 12237,52 лв. извършено на 30.01.2015 г. (публиувана на 30.01.2015 г.)

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед №РД-354/30.09.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура с предмет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улица в с. Горно Белево, община Братя Даскалови" Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 10.10.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК

Сключен договор №85/13.10.2014 г. с ВК "Корона" - ТУК (публикуван 13.10.2014 г.)

Информация за направено авансово плащане в размер на 5973,28 лв., извършено на 17.11.2014 г. (публикувана на 17.11.2014 г.)

Информация за направено окончателно плащане в размер на 5973,28 лв. извършено на 10.12.2014 г. (публиувана на 10.12.2014 г.)

С Решение РД-363/02.10.2014 г. на кмета на община Братя даскалови е Открита процедура по опростените правила за Обществена поръчка с предмет: Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост. В регистъра на обществените поръчки тя е регистрирана под №00256-2014-0004

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1   626967 Решение         02.10.2014 г.  02.10.2014 г. 
2   626970 Обявление за обществена поръчка         02.10.2014 г.  02.10.2014 г. 
3   Документация, приложения, образци по обществената поръчка 02.10.2014 г.  02.10.2014 г.
4   Опорен план част от документацията 02.10.2014 г. 02.10.2014 г.
5   Постъпил въпрос и Разяснения по документация по чл.29 от ЗОП 22.10.2014 г. 22.10.2014 г.
6   Протокол №1 от работата на комисията - на осн.чл.68, ал.8 ЗОП 03.11.2014 г. 03.11.2014 г.
7   Протокол №2 от работата на комисията 10.11.2014 г. 10.11.2014 г.
8   Протокол №3 от работата на комисията 18.11.2014 г. 18.11.2014 г.
9   Решение РД-427/17.11.2014 г. за избор на изпълнител 18.11.2014 г. 18.11.2014 г.
10   Договор за изпълнение на обществена поръчка с Приложения към него 22.12.2014 г. 22.12.2014 г.
11   Възстановена гаранция за участие в размер на 1260,00 лв. 30.12.2014 г. 30.12.2014 г.
12   Внесена гаранция за изпълнение в размер на 3688,50 лв. 28.11.2014 г. 28.11.2014 г.
13   Авансово плащане по договор за 29 508 лв. с ДДС 03.07.2015 г. 03.07.2015 г.

14

15

 

Извършено междинно плащане по договор за 88524,00 лв. с ДДС

Извършено окончателно плащане по договор за 29508,00 лв. с ДДС

15.10.2015 г.

08.12.2016 г.

15.10.2015 г.

08.12.2016 г.

Възложителят няма изискване документацията за участие да се получава на място. Документацията може да се изтегли от сайта на Възложителя https://www.bratia-daskalovi.com, раздел „Профила на купувача“. При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането, като в този случай документацията за участие се предоставя след представяне на документ, удостоверяващ че документацията е заплатена. Искането за изпращане на документация следва да съдържа информация за адрес на изпращане, валиден телефонен номер и e-mail. Цената на документацията е 36.00 (тридесет и шест) лева с вкл. ДДС. Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация Братя Даскалови, ул. „Септемврийци“ № 55 или по банков път, по приходната сметка на община Братя Даскалови, както следва:
Банка „Уникредит Булбанк” АД, клон Чирпан,
BIC: UNCRBGSF;
IBAN: BG59UNCR76308400001201
Вид плащане 447000
Документацията може да бъде закупена най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка. Считано от датата на изпращането на обявлението за обществена поръчка е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата за обществена поръчка на следния интернет адрес: https://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Вътрешните правила са утвърдени със Заповед №РД-359/01.10.2014 г. на Кмета на Община Братя Даскалови