Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улици в села на територията на Община Братя Даскалови". Община Братя Даскалови ще възложи поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 16г съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона. Поръчката е запазена за участие само на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9034263

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 08.10.2014г. от 11.30 ч.

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улица в с. Горно Белево, община Братя Даскалови". Община Братя Даскалови ще възложи поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 16г съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона. Поръчката е запазена за участие само на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9034262

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 08.10.2014г. от 10.30 ч.

На основание чл.101е, ал.4 от ЗОП публикуване на сключен договор по публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на дърва за огрев, брикети, донбаски въглища и пелети за администрацията на община Братя Даскалови, дейностите към нея и кметствата за отоплителен сезон 2014-2015" - за обособена позиция №1 - ТУК

Информация за направено авансово плащане в размер на 6032,00 лв., извършено на 13.10.2014 г. (публикувана на 13.10.2014 г.)

Информация за направено окончателно плащане в размер на 15599,60 лв. извършено на 06.11.2014 г. (публиувана на 06.11.2014 г.)

На основание чл.101е, ал.4 от ЗОП публикуване на сключен договор по публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Ремонт на ул. „Партизанска“, ул. „Кольо Желев“ и ул. “Градинска“ в с. Братя Даскалови - ТУК

Информация за Авансово плащане в размер на 7 481,16 лв., извършено на 09.10.2014 г. (публикувана на 09.10.2014 г.)

Информация за Окончателно плащане в размер на 7 481,16 лв., извършено на 14.11.2014 г. (публикувана на 14.11.2014 г.)