Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед №РД-318/02.09.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура с предмет: "Доставка на дърва за огрев, брикети, донбаски въглища и пелети за администрацията на община Братя Даскалови, дейностите към нея и кметствата за отоплителен сезон 2014-2015"

Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 17.09.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед №РД-318/02.09.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура с предмет: „Ремонт на ул. „Партизанска“ ,ул. „ Кольо Желев“ и ул.“Градинска“ в с. Братя Даскалови

Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 16.09.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улици  в села на територията на Община Братя Даскалови"

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033571

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 19.09.2014г. от 11.00 ч.

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улица в с. Горно Белево, община Братя Даскалови".

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033566

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 19.09.2014г. от 10.30 ч.