Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите на община Братя Даскалови, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на обучение на тема: „Електронно правителство. Как да станем част от него”; Обособена позиция №2: „Организиране и провеждане на обучения по Дейност 4 „Обучения за придобиване на ключови компетенции””, включващо следните обучения: „Ефективно взаимодействие между отделните звена в администрацията” и „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация””.

Публичната покана е в рамките на проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите”, по Договор №13-22-67/09.01.2014 г.,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9029702

Пълната документация може да свалите от ТУК.


 По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: “Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия "с. Сърневец - с. Братя Даскалови" от общинската транспортна схема." Маршрутни разписания: МР № 03 Сърневец - Братя Даскалови; МР № 04 Сърневец - Братя Даскалови”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9029438

Пълната документация може да свалите от ТУК.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: "Поставяне на спортни съоръжения на открито и закрито по проект 24/321/01314 „Спортът– здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9029286

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: "Поставяне на спортни съоръжения на открито и закрито по проект 24/321/01314 „Спортът– здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9028723

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана няма избран изпълнител и няма сключен договор.