Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: “Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия "с. Сърневец - с. Братя Даскалови" от общинската транспортна схема." Маршрутни разписания: МР № 03 Сърневец - Братя Даскалови; МР № 04 Сърневец - Братя Даскалови”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9028449

Пълната документация може да свалите от ТУК.

Във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №А12-22-23/09.04.2013 г. по Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския съюз Кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: “Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и развитие на лидерски умения” за ръководен персонал по проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в Община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, изпълняван от Община Братя Даскалови по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9023344

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

 

Разяснения по чл.29 от Закона за обществените поръчки във връзка с провеждането на открита процедура с предмет: „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Въпрос-Отговор 3

Разяснения по чл.29 от Закона за обществените поръчки във връзка с провеждането на открита процедура с предмет: „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Въпрос-Отговор 1

Въпрос-Отговор 2