Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Със Заповед №РД-432/19.11.2014 г. Кмета на Община Братя Даскалови одобрява публична покана, заедно с придружаващите я техническа спецификация, образци и указания за подготовка на оферти. Публичната покана е по реда на глава осма "а" от Закона за обществени поръчки с предмет: „Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията”, включващо следните обученията: „Лична ефективност”, “Новаторство и бизнес ориентирано управление”, “Подобряване на презентационните умения” за реализацията на проект: “По-компетентни и мотивирани служители на Община Братя Даскалови”, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 9036242 Покана в Портала за обществени поръчки 19.11.2014 г. 19.11.2014 г.
2   Публична покана 19.11.2014 г. 19.11.2014 г.
3   Документация, техническа спецификация, образци 19.11.2014 г. 19.11.2014 г.
4   Протокол на комисията 23.12.2014 г. 23.12.2014 г.

5
6

7

8

9

10

 

11

 

Договор
Техническа спецификация

Техническо предложение

Ценова оферта

Приложение:мерки за информация и публичност

 

Извършено авансово плащане по Договор 4/20.01.2015г.

9615,00 лв. с ДДС

Окончателно плащане по договор за 28 845 лв. с ДДС

20.01.2014 г.

20.01.2014 г.

20.01.2014 г.
20.01.2014 г.
20.01.2014 г.

 

27.03.2015 г.

17.07.2015 г.

20.01.2014 г.

20.01.2014 г.

20.01.2014 г.
20.01.2014 г.
20.01.2014 г.

 

27.03.2015 г.

17.07.2015 г.

Отварянето на офертите ще се извърши в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 01.12.2014г. от 09:00 ч.

Съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки публикуваме

Доклад от работата на комисия назначена със Заповед №РД-425/14.11.2014 г. на кмета на Община Братя Даскалови за разглеждане на оферта и провеждане на договоряне с участника по процедура на договаряне без обявление с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД 61/3/3210860

Решение №РД-431/18.11.2014 г. за избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД № 61/3/3210860

На основание чл.73, ал.4 от ЗОП публикуваме Решение РД-427/17.11.2014 г. на кмета на Община Братя Даскалови за избор на изпълнител по Открита процедура по опростените правила за Обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост".

На основание чл.22б, ал.7 от ЗОП публикуваме Протокол 3 от работата на комисията по Открита процедура по опростените правила за Обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост".