Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Решение № РД-35 от 07.02.2014 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2014-0001

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Цена на тръжната на документацията - 12 лв. с ДДС

С Решение № РД-484 от 27.12.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 24/321/01314 "Спортът - здравословен начин на живот за населението на община Братя даскалови".

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2013-0010

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по сключен договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" с № 24/321/01314 от 27.11.2012 г.

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Цена на тръжната документация: 12 лв. с ДДС.


 

 По процедурата има избран изпълнител и сключен договор.

Във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и изпълнението на проект "Социална подкрепа за семейна заетост" Кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Организиране на публични събития“ в изпълнение на проект “Социална подкрепа за семейна заетост” по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9023344

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и изпълнението на проект "Социална подкрепа за семейна заетост" Кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Подготовка и отпечатване на информационни и обучителни материали по Договор BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 "Социална подкрепа за семейна заетост", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9022971

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.