Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и изпълнението на проект "Социална подкрепа за семейна заетост" Кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Избор на консултант за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект: „Социална подкрепа за семейна заетост”, осъществяван съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под №9020564

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

 

„Доставка на дърва за огрев, брикети, Донбаски въглища и пелети необходими за нуждите на кметства, кметски наместничества, клубове на пенсионера, младежки клуб, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора, хижа с. Партизанин и детските градини на територията на Община Братя Даскалови за отоплителен сезон 2013-2014 г.”
 
Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9019979
 

По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Специализиран превоз на ученици до 16 години от община Братя Даскалови, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013 – 2014 година съгласно утвърдени маршрути по 2 /две/ обособени позиции: 1.Обособена позиция 1: 1.1. Горно ново село – Долно ново село – Малко Дряново – Найденово – Съединение – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 40 км., 45 деца, час на тръгване 07:00 часа; 1.2. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 52 км., 15 деца, час на тръгване 13.30 часа; 1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Съединение – Найденово - Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 60 км., 30 деца, час на тръгване 17:00 часа; 2. Обособена позиция 2: 2.1. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., 44 деца, час на тръгване 06:50 часа; 2.2. Оризово – Опълченец – Мирово – Плодовитово – Оризово - 18 км., 21 деца, час на тръгване 13.20 часа; 2.3. Оризово – Опълченец – Оризово - 8 км., 23 деца, час на тръгване 17:10 часа.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9019062.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки.

С Решение № РД-272 от 02.08.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Упражняване на строителен надзор за обект "Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово"  при изпълнение на проект 24/322/00725.

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2013-0007

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по сключен договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" с № 24/322/00725 от 07.11.2012 г.

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Цена на тръжната документация: 9 лв. с ДДС.


По процедура има избран изпълнител и сключен договор.