Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Решение № РД-262 от 25.07.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 24/321/01341 "Спортът - здравословен начин на живот за населението на община Братя даскалови".

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2013-0006

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по сключен договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" с № 24/321/01314 от 27.11.2012 г.

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Цена на тръжната документация: 12 лв. с ДДС.


С Решение №РД-405/29.10.2013 г. на кмета на Община Братя Даскалови откритата процедура е прекратена.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност, във връзка с реализирането на проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Братя Даскалови".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9018063

Пълната документация може да свалите от ТУК.

Възложител е община Братя Даскалови, в качеството й на бенефициент по Договор BG161PO001/4.1-03/2010/032 от 13.12.2010 г., проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Братя Даскалови“ в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/032 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

С Решение № РД-250 от 17.07.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 24/321/01139 "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови".

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2013-0005

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по сключен договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" с № 24/321/01139 от 27.11.2012 г.

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Цена на тръжната документация: 12 лв. с ДДС.

-------------------------------------------------------

Разяснения във връзка с постъпили въпроси и на основание чл.29 от ЗОП.


По процедурата има избран изпълнител и сключен договор.

Кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Проектантска услуга за изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово, с.Оризово и с.Плодовитово, община Братя Даскалови".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9017742

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.