Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност, във връзка с реализирането на проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Братя Даскалови".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9017706

Пълната документация може да свалите от ТУК.

Възложител е община Братя Даскалови, в качеството й на бенефициент по Договор BG161PO001/4.1-03/2010/032 от 13.12.2010 г., проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Братя Даскалови“ в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/032 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


По публичната покана няма постъпили оферти в определения от Възложителя срок.

С Решение № РД-236 от 09.07.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Ремонт и оборудване на съществуващ стадион в УПИ I-463, кв.18а, с.Оризово, община Братя Даскалови по проект 24/321/01314 "Спортът - здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови".

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2013-0003

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по сключен договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" с № 24/321/01314 от 27.11.2012 г.

Цялата документация включваща Решение, Обявление и Документация за участие със съответните образци може да свалите от ТУК.

Цена на тръжната документация: 100 лв. с ДДС.

--------------------------------------------------------------

Въпроси и отговори на основание чл.29 от ЗОП - 1 -

Въпроси и отговори на основание чл.29 от ЗОП - 2 -

С Решение № РД-225 от 26.06.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови с обща дължина 11 720 м. по проект 24/321/01139".

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2013-0002

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по сключен договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" с № 24/321/01139 от 27.11.2012 г.

Цялата документация включваща Решение, Обявление и Документация за участие със съответните образци може да свалите от ТУК.

Цена на тръжната документация: 50 лв. с ДДС.

---------------------------------------------------------------------

ВАЖНО 09.07.2013 г.:

Решение № РД-238/09.07.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови за промяна - ТУК

Променена част от документацията по обществената поръчка

Във връзка със сключен договор за финансово подпомагане № 24/321/01139 от 27.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за проект 24/321/01139 "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови" по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект 24/321/01139 "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9016470

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.