Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка със сключен договор за финансово подпомагане № 24/321/01314 от 27.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за проект 24/321/01314 "Спортът - Здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови" по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проект 24/321/01314 "Спортът - здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9016463

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за дейностите по информация и публичност по проект "Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служители на община Братя Даскалови чрез участия в обучения".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9016068

Пълната документация може да свалите от ТУК.

Възложител е община Братя Даскалови, в качеството й на бенефициент по Договор № А 12-22-23/09.04.2013 г., проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения“, осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

С Решение № РД-181 от 22.05.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.1. от Закона за обществените поръчки с предмет: СМР за обект "Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово".

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2013-0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по сключен договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" с № 24/322/00725 от 07.11.2012 г.

Цялата документация включваща Решение, Обявление и Документация за участие със съответните образци може да свалите от ТУК.

Цена на тръжната документация: 190 лв. с ДДС.
---------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО 09.07.2013 г.:

Решение № РД-237/09.07.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови за промяна

-------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО 09.08.2013 г.:

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата

 

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за дейностите по информация и публичност по проект "Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служители на община Братя Даскалови чрез участия в обучения".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9015395

Пълната документация може да свалите от ТУК.

Възложител е община Братя Даскалови, в качеството й на бенефициент по Договор № А 12-22-23/09.04.2013 г., проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения“, осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.


По публичната покана няма избран изпълнител и няма сключен договор.