Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Решение № РД-354/18.10.2012 г. на Кмета на Община Братя Даскалови е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни и санитарни препарати и консумативи за детските заведения и заведения за социални услуги на територията на община Братя Даскалови 2012 г."

Пълната документация за обществената поръчка може да изтеглите от ТУК.


По процедурата има избран изпълнител и сключен договор.

Специализиран превоз на ученици до 16 години от община Братя Даскалови, подлежащи на задължително обучение през учебната 2012 - 2013 година съгласно утвърден маршрут: Братя Даскалови - Гранит - Оризово - Опълченец - Мирово - Плодовитово - Оризово - Гранит - Братя Даскалови - 52км., 20 деца, час на тръгване 13:10 часа.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9006881.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

С Решение № РД 311 от 10.09.2012 г. на Кмета на Община Братя Даскалови и на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП и отразени резултати в Протокол № 1/23.08.2012 г., Протокол № 2/27.08.2012 г. и Протокол № 3/03.09.2012 г. на Комисия назначена със Заповед № РД 286/23.08.2012 г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни и санитарни препарати и консумативи за детските заведения и заведенията за социални услуги на територията на община Братя Даскалови" се прекратява процедурата.

Подробни мотиви за причините за прекратяване и пълния текст на Решение № РД 311/10.09.2012 г. на Кмета на Община Братя Даскалови може да видите ТУК.

Специализиран превоз на ученици до 16 години от община Братя Даскалови, подлежащи на задължително обучение през учебната 2012 - 2013 година съгласно утвърден маршрут: Братя Даскалови - Голям дол - Найденово - Долно ново село - Горно ново село - Долно ново село - Малко Дряново - Найденово - Съединение - Голям дол - Братя Даскалови - 58км., 34 деца, час на тръгване 16:30 часа.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9004687.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.