Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед на кмета на общината за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура с предмет: „СМР ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА НЧ ПРОСВЕТА-1946 В УПИ IX, КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ПЛОДОВИТОВО”. Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 11.11.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме участниците в откритата процедура с предмет „"Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост", както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, че комисия назначена от Възложителя ще отвори и оповести ценовата оферта на допуснатия на този етап участник и ще разгледа, оцени и класира офертата на допуснатия на този етап участник, на 14.11.2014 г. от 14,00 часа в заседателната зала в сградата на Община Братя Даскалови.

На основание чл.69а, ал.2, т.3 от ЗОП оценката на участника след прилагане на методиката за икономическа най-изгодна оферта по техническите показатели е следната:
«Национален център за териториално развитие” ЕАД – 70 точки

Съобщението е публикувано в раздел „Профил на купувача” в интернет страницата на общината и е изпратено по електронен път до участника.

На основание чл.22б, ал.7 от ЗОП публикуваме Протокол 2 от работата на комисията по Открита процедура по опростените правила за Обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост".

„Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД 61/3/3210860"

В регистъра на обществените поръчки под № 00256-2014-0005

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1   631851 Решение 04.11.2014 г.  04.11.2014 г. 
2   Становище от АОП по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП 24.11.2014 г. 24.11.2014 г.
3   Доклад на комисията 19.11.2014 г. 19.11.2014 г.
4   Решение за избор на изпълнител 19.11.2014 г. 19.11.2014 г.

5

6

7

 

Договор за възлагане на обществена поръчка

Извършено плащане в размер на 1440,00 лв. с ДДС

Информация за изпълнен договор

23.12.2014 г.

02.06.2015 г.

11.06.2015 г.

23.12.2014 г.
02.06.2015 г.

11.06.2015 г.