Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

"Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет".

"Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Братя Даскалови" - финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 85% и от общинския бюджет 15%.

"Прилагане на енергоефективни мерки в сградата на ОДЗ "Детелина" с. Оризово, общ. Братя Даскалови" - финансиране 85% от Националния доверителен Еко фонд и 15% съфинансиране от община Братя Даскалови

"Изграждане на дневен дом за възрастни хора с.Бр.Даскалови" - финансиране 223 000 лв. (178 300 лв. от Социално-инвестиционен фонд)

"Изграждане на Младежки център в с. Бр.Даскалови" BG-0202.01-LI.2.479 - по Програма "ФАР" - финансиране 61 125 евро (54 835 евро от ФАР)

"Ремонт на читалище "Светлина" с. Опълченец" - по Програма "Красива България" - финансиране 45 600 лв.

"Ремонт на читалище "Пробуда" с.Оризово" - по Програма "Красива България" - финансиране 67 367 лв.

"Ремонт на пътна мрежа IV клас на територията на Община Бр.Даскалови" - по Програма "Сапард" - финансиране 1 853 634 лв. (110 000 лв. от общинския бюджет)

"Ремонт на улица в с.Бр.Даскалови" - по Програма "Сапард" - финансиране 92 646 лв. (18 000 лв. от общинския бюджет)

Национална програма "ОСПОЗ" - финансиране 76 000 лв. (46 000 лв. от МТСП)

"Ремонт на читалище"Хр.Ботев" с.Гранит" - по Програма "Красива България" - финансиране 116 471 лв.

"Ремонт на читалище"Хр.Ботев" с.Партизанин" - по Програма "Красива България" - финансиране 179 728 лв.

"Реконструкция на общинско улично осветление" - по "Международен фонд Козлодуй" - финансиране 114 612 евро

"Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на Община  Бр.Даскалови" СТК-801451/25.08.08г. - финансиране от ПУДООС - 439 455 лв.

"Реконструкция, модернизация обновление на съществуващ парк в с.Братя Даскалови в ПИ 231, кв. 22 по плана на с.Братя Даскалови, община Братя Даскалови" - финансиране 434 396 лв. (финансиран от ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция)

Проект "От социални помощи към осигуряване на заетост" 2012

Проект "Подкрепа за достоен живот" (социална услуга "Личен асистент" за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

По Проекта бяха назначени на работа 9 лични асистенти, които обслужват 9 потребителя на социалната услуга. Община Братя Даскалови бе партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане. Лицата, получаващи обгрижване бяха от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Черна гора, Гранит, Медово, Голям дол, Горно ново село. От 01.02.2013 г. по проекта бяха назначени допълнително 30 лични асистенти, обслужващи 30 потребителя на социалната услуга, като услугата се предоставя в по-голям брой села.

Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово - финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, ДФ "Земеделие"

В резултат на изпълнението на проекта бяха рехабилитирани площите включени в проекта. Извършена бе реконструкция на тротоари, паркови алеи, изграждане на парково осветление, детски кът и площадка в с.Плодовитово, поставени пейки и беседки за отмора, подновяване на озеленяването в парковете и цветните лехи.

"Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Братя Даскалови" финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, ДФ "Земеделие"

Извършени бяха ремонтни дейности по следните пътища общинска собственост:
с.Найденово - с. Съединение от км 0+240 до км 3+430
разклон с.Братя Даскалови - с.Марково от км 0+000 до км 4+280
с.Марково - с.Медово от км 4+660 до км 7+070
с.Верен - с.Медово от км 5+500 до км 7+800
с.Малък дол - с.Голям дол от км 0+000 до км 0+640

"Спортът - здравословен начин на живот за населението на Община Братя Даскалови" финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, ДФ "Земеделие.

Извършени бяха ремонтни дейности на стадион в с.Оризово (тревно покритие, трибуни, съблекални, игрища), както и поставени фитнес уреди на открито и закрито в селата Братя Даскалови, Православ, Горно Белево, Медово, Черна гора, Опълченец, Мирово, Плодовитово, Гранит, Партизанин.

"Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет". 

Организирани и проведени обучения организирани от Института по публична администрация (Работа с електронно подписани документи и Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия); Е-правителство. Как да станем част от него; Ефективно взаимодействие между отделните звена в администрацията; Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. В проекта са включени и дейности управление на проекта и информация и публичност.

"Социална подкрепа за семейна заетост", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 274546,06 лв.

Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в село Партизанин, община Братя Даскалови, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, ДФ "Земеделие. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 81213,31 лв.

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ "Просвета - 1946", в УПИ IX, кв.2, с.Плодовитово, община Братя Даскалови, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, ДФ "Земеделие. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 85125,80 лв.

Доставка на един автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж към общинска администрация Братя Даскалови, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, ДФ "Земеделие. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 16280,00 лв.