Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Повече информация как да получим административна услуга от Община Братя Даскалови - ТУК !!!

Вътрешни правила за организация на административното oбслужване в Oбщина Братя Даскалови - ТУК !!!

Вида на административните услуги,извършвани от Община Братя Даскалови,по дирекции,може да протчетете - ТУК !!!

Протокол за устно заявяване - ТУК !!!

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

№ по ред

Място на предоставяне на услугата

НАИМЕНОВАНИЕ НА     УСЛУГАТА

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

ИСКАНЕ /

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ТАКСА

 

1.

Населеното място по последния постоянен адрес на починалото лице

Издаване на удостоверение за наследници

Подава се от наследник срещу представяне на документ за самоличност или друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение за наследници, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

/Изключение правят случаите, при които служебно се изисква удостоверение за наследници от друго населено място/

7,00 лв.

 

10,50 лв.

14,00 лв.

 

2.

Община Братя Даскалови или кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

5,00 лв.

 

7,50 лв.

10,00 лв.

3.

Община Братя Даскалови

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

5,00 лв.

 

7,50 лв.

10,00 лв.

4.

Община Братя Даскалови или кметствата в населените места (по място на съставяне на акта)

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Съдебно решение за съставяне на акт за раждане

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Срок – до 3 дни

Не се таксува

5.

Община Братя Даскалови или кметствата в населените места (по място на съставяне на акта)

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно; декларации по чл.9 от Семейния кодекс; медицинско свидетелство за сключване на брак

Заявление за сключване на граждански брак

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Срок – веднага след сключване на гражданския брак

Не се таксува

6.

Община Братя Даскалови или кметствата в населените места (по място на съставяне на акта)

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Съобщение за смърт

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Срок – веднага след съставяне на акта за смърт, но не повече от 48 часа след настъпване на смъртта

Не се таксува

7.

Община Братя Даскалови

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление за издаване на удостоверение за раждане –дубликат, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

4,00 лв.

 

6,00 лв.

8,00 лв.

8.

Община Братя Даскалови

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак  - дубликат

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

4,00 лв.

 

6,00 лв.

8,00 лв.

9.

Община Братя Даскалови

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Подава се от наследник срещу представяне на документ за самоличност или друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление за издаване на препис-извлечение от акт за смърт, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

4,00 лв.

 

6,00 лв.

8,00 лв.

10.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за семейно положение

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

4,50 лв.

6,00 лв.

11.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

4,50 лв.

6,00 лв.

12.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

4,50 лв.

6,00 лв.

13.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

4,50 лв.

6,00 лв.

14.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

4,50 лв.

6,00 лв.

15.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

4,50 лв.

6,00 лв.

16.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно;

Официален документ за име, дата на раждане, пол, сем. положение на чужд гражданин и писмено съгласие на чуждия гражданин за вписване на личните му данни в утвърдения образец-преведен и легализиран (когато се сключва брак с чужд гражданин)

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

10,00 лв.

 

15,00 лв.

20,00 лв.

17.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Документ за самоличност на чуждия гражданин; Декларация по образец от българския гражданин за вписване на личните му данни в удостоверението

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

10,00 лв.

15,00 лв.

20,00 лв.

18.

Община Братя Даскалови

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

7,00 лв.

10,50 лв.

14,00 лв.

19.

Община Братя Даскалови

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно; Документът, за който се иска заверка

Заявление за заверка на документ по гражданско състояние за чужбина, подадено в Центъра за услуги и информация

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Експресна – в рамките на работния ден

 

5,00 лв.

 

 

 

20.

Община Братя Даскалови или кметстватав населените места (по място на  заявяване на адреса)

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно; Документ за собственост /копие и оригинал за сверка/  или договор за ползване;

писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92 ал. 3 от ЗГР подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Заявление за постоянен адрес, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние

 Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Експресна – в рамките на работния ден

 

5,00 лв.

 

 

 

21.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

 

 

22.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

 

 

23.

Община Братя Даскалови или кметстватав населените места (по място на  заявяване на адреса)

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно; Документ за собственост  /копие и оригинал за сверка/ или договор за ползване; писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР,  подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Адресна карта за настоящ адрес, подадена

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Експресна – в рамките на работния ден

 

5,00 лв.

 

 

 

24.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

 

 

25.

Община Братя Даскалови и кметствата в населените места

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Експресна – в рамките на работния ден

 

3,00 лв.

 

 

 

26.

Община Братя Даскалови или  кметствата в населените места (по местосъхранение на данните)

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление за издаване на заверен препис или копие от документ, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

4,00 лв.

 

6,00 лв.

8,00 лв.

27.

Община Братя Даскалови или кметствата в населените места (по местосъхранение на регистъра)

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление за издаване на препис от семеен регистър, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Обикновена – срок  до 7 работни дни

Бърза -  срок до 3 работни дни

Експресна – в рамките на работния ден

 

6,00 лв.

 

9,00 лв.

12,00 лв.

28.

Община Братя Даскалови

Промяна в актовете за гражданско състояние

Документ за самоличност

Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Срок – веднага след получаване на документите за промяна

Не се таксува

29.

Община Братя Даскалови

Възстановяване или промяна на име

Документ за самоличност

Заявление по образец за възстановяване или промяна на имена по чл. 19а от ЗГР с нотариална заверка на подписите, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Срок -  до 7 работни дни

Не се таксува

30.

Община Братя Даскалови

Припознаване на дете

Документ за самоличност на родител

Заявление по образец, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Срок – до 3 месеца от уведомяване на другия родител

Не се таксува

31.

Община Братя Даскалови

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

Декларации по образец и свидетелство за съдимост на членовете на настойническия / попечителския съвет

Заявление по образец, подадено в Центъра за услуги и информация

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Срок – до 30 дни

Не се таксува

32.

Община Братя Даскалови

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно; Документ за платена държавна такса; Препис от акт за раждане (с превод и заверка на превода); документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната; копие от документ за самоличност на молителя; Удостоверение за идентичност на имената; Снимки (паспортен формат) – 3 бр.

Молба за установяване наличието на българско гражданство по образец, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Срок – до 14 дни

15,00 лв.

33.

Община Братя Даскалови

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно; Декларация по чл.117, т.3 и 4 от КМЧП; Препис от решението на чуждестранния орган (с превод и заверка на превода); Удостоверение, че решението е влязло в сила (с превод и заверка на превода)

 

Заявление по чл.118, ал.1 от КМЧП

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Срок – до 14 дни

Не се таксува

34.

Община Братя Даскалови или кметствата в населените места (по място на съхранение на оригинала)

Издаване на заверени копия, пълни преписи или извлечения от актове за гражданско състояние и презаверка на удостоверения

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно;

Удостоверение– оригинал (когато се иска презаверка)

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Изтегляне на Искане Заявление ТУК! 

Срок – до 7 дни

1,00 лв. за първа страница и 0,50 лв. за всяка следваща

35.

Община Братя Даскалови

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания

Документ за самоличност; Експертно решение от ТЕЛК; Снимка – 1 бр.

Заявление, подадено в Центъра за услуги и информация

Изтегляне на Искане Заявление ТУК!

Срок – до 7 дни

Не се таксува