Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови на основание Заповед № РД - 266/ 20.05.2021 г. на Кмета на Община Братя Даскалови,

 

О  Б  Я  В  Я  В  А :

 

      Процедура по провеждане на :

 I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  останалите след разпределение по чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ общински мери, пасища и ливади за срок от една стопанска / 2021-2022 / година както следва:

      А. Депозит за участие в търга в размер  на 30% от първоначалната тръжна годишна вноска по т.І се внася до 12:00 ч. на 10 юни 2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455

     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

      Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

  1. заявление за участие по образец;
  2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;
  3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;
  4. удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ
  5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 10.06.2021 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 15:00 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

      Е. Право да участват в търга имат само собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни, като чрез търга могат да се наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им разпределени по определената норма.

      Ж. В 14-дневен срок след изтичане на срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник - класиран на първо място сключва договор и изплаща изцяло в брой или по банков път в 7-дневен срок от сключване на договора една годишна наемна вноска.

      З. Договорите на спечелилите участници в търга ще влязат в  сила от 01.10.2021 година за една стопанска година.

      И. До участие в търга ще се допускат кандидати, които нямат задължения към община Братя Даскалови.

Цялата обява може да прочетете- ТУК!

Община Братя Даскалови на основание Заповед № РД - 265/ 20.05.2021 г. на Кмета на Община Братя Даскалови,

 О  Б  Я  В  Я  В  А :

       Процедура по провеждане на :

 I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 20 стопански години:

II. Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти:

А. Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 10.06.2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

  1. заявление за участие по образец;
  2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;
  3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;
  4. удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ
  5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 10.06.2021 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 13:00 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

      Е. В 14-дневен срок от датата на връчването на заповедта от проведения търг, класиралият на първо място участник изплаща в брой или по банков път изцяло дължимото арендно плащане и сключва договор.

       Ж.  Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.  

        З.   Цената на всички договори за наем и аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след решение на Общинския съвет.

        И.  Договорите за отдаваните под аренда имоти описани в точка І, влизат в сила от 01.10.2021г.

Цялата обява може да прочетете - ТУК!

В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: 

 

Наименование: "Изграждане на цех за производство и преработка на студено пресовани масла и изделия от бял трън" 

 

Местоположение: Сграда с идентификатор 46588.200.10 по кадастралната карта на с.Малко Дряново, общ. Братя Даскалови 

 

Собственик: "РОЗОВАРНА МАЛКО ДРЯНОВО" ЕООД.

Целия текст може да прочетете - ТУК!

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение 

 

    В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: 

 

Наименование: "Изграждане на цех за производство и преработка на студено пресовани масла и изделия от бял трън" 

 

Местоположение: Сграда с идентификатор 46588.200.10 по кадастралната карта на с.Малко Дряново, общ. Братя Даскалови 

 

Собственик: "РОЗОВАРНА МАЛКО ДРЯНОВО" ЕООД.

    

    Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВАМ горепосоченото инвестиционно предложение. Виж ТУК!!!