Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Наредби

 1. Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови
 2. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 3. Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови
 4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалов
 5. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови
 6. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на поемане на общински дълг по чл. 4 и чл. 5 ЗОД
 7. Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто общинско участие
 8. Наредба за осигуряване на пожарна безопастност и защита на населението на територията на община Братя Даскалови
 9. Наредба за контрол върху състоянието на околната среда на територията на община Братя Даскалови
 10. Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел
 11. Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Братя Даскалови
 12. Наредба за символиката на община Братя Даскалови
 13. Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Братя Даскалови
 14. Наредба за управление на общинските пътища
 15. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Братя Даскалови
 16. Наредба за реда и условията за извършване разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Братя Даскалови
 17. Наредба за стопанисване , управление и разпореждане на земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови

 18. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или на части от тях на територията на община Братя Даскалови
 19. Наредба за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Братя Даскалови
 20. Наредба за насърчаване на инвестициите в община Братя Даскалови
 21. Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Братя Даскалови
 22. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Братя Даскалов