Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Съобщение за подаден протест против чл. 11, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 2 и т. 4 от  Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл. 11, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 2 и т. 4 от   Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА, съобщава, че е подаден протест против Наредба за организацията на пожарна безопасност и спасяване на територията на Община Братя Даскалови Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Съобщение за подаден протест против чл. 29, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Братя Даскалови

 

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл. 29, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Братя Даскалови. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА, съобщава, че е подаден протест против Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Съобщение за подаден протест против чл. 140, ал. 1, чл. 142, ал. 1 и чл. 157, т. 1, всички в частта им „…..български” от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл. 140, ал. 1, чл. 142, ал. 1 и чл. 157, т. 1, всички в частта им „…..български” от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.