Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Декларация по чл. 23 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Братя Даскалови за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Декларация по чл.21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Братя Даскалови, за определяне размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци.

Декларацията може да получите и на място в Служба "Местни данъци и такси" намиращ се в сградата на общинска администрация Братя Даскалови, партерен етаж.