Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Устройствен правилник - ТУК!

 

Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и подръжката на хардуер и софтуер в община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат на община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила за класификация на информацията - ТУК!

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в администрацията на община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила за огранизация на административното обслужване в община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила указващи правата и задълженията на служителите, в качестово им на потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на община Братя Даскалови - ТУК!

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Братя Даскалови - ТУК! 

Харта на клиента на община Братя Даскалови - ТУК!