Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

           Детска градина,,Незабравка”, с.Братя Даскалови, общ.Братя Даскалови,

                                                    обл.Стара Загора                                   

    ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ АПСПО

        Детска градина,,Незабравка “,с.Братя Даскалови участва в Проект BG05M2OP001-3.005-0004,,Активна приобщаване в системата на предучилищното образование’’,реализиран по Оперативна програма,,Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020г. и е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства(ЦОИДУЕМ).

- Участие в Дейност 1 по проекта Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.Обучението по проекта се осъществява чрез:

 Допълнителни модули по български език, осъществявани в педагогически ситуации през учебно време.

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани в      неучебно време.

- Участие в Дейност 2 по проекта – Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи- обезпечаване на такси на деца.

- Участие в Дейност 3 по проекта- Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти.