Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 5 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на Община Братя Даскалови и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Братя Даскалови обявява:

* Конкурс за възлагане управлението на търговско дружество със 100% общинско участие "Тържище с. Плодовитово" ЕООД.

- начин на провеждане на конкурса - избор от Общински съвет с тайно гласуване.

- изисквания към кандидатите:

да притежават висше образование;

да имат най-малко 10 /десет/ години трудов стаж, от които най-малко 3 /три/ години на ръководна длъжност;

да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

да не извършват от свое име или от чуждо име търговски сделки, свързани с основната или сходна дейност с тази на дружеството;

не са заемали длъжности в ръководни органи на други дружества, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

не са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието;

не са управители и членове на изпълнителни органи и на друго общинско предприятие - еднолично търговско дружество;

не са кметове, заместник-кметове или секретари на Община Братя Даскалови, кметове на кметства и кметски наместници на селищата на територията на община Братя Даскалови.

- необходими документи:

Заявление за участие (свободен формат);

Копие на диплом за завършено висше образование;

Автобиография европейски формат;

Препис-извлечение от трудова или осигурителна книжка;

Свидетелство за съдимост;

Декларация от кандидатите за следните обстоятелства - 1. че не извършват от свое или чуждо име търговски сделки, свързани с основната или сходна дейност с тази на дружеството. 2. че не са заемали длъжности  ръководни органи на други дружества, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. 3. че не са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието. 4. че не са управители и членове на изпълнителни органи и на друго общинско предприятие - еднолично търговско дружество;

Програма за развитие и дейността на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД

- място и срок за подаване на документи: Заявление за участие, в едно с всички изискуеми документи се подават лично от кандидата, в запечатан плик и се завеждат във входящия регистър на Общински съвет Братя Даскалови по реда на тяхното постъпване;

Програмата за развитие и дейността на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД за тригодишен период на кандидатите се подава в отделен запечатан плик;

Всяко подадено заявление се отразява в регистъра на Общински съвет Братя Даскалови, като задължително се отбелязват в регистъра - името на кандидата, дата и час на приемане на заявлението, адрес за кореспонденция и телефон за връзка с кандидата. Ако кандидата притежава email, може да го предостави като алтернативен вариант за връзка.

Документите се подават в срок до 15 дни след публикуването на Решението на Общински съвет Братя Даскалови в един местен вестник.

Общински съвет Братя Даскалови създава комисия от трима общински съветници за разглеждане на подадените документи и допускане на кандидатите до участие в избор.

На свое заседание Общинския съвет изслушва всеки един от допуснатите кандидати. На следващата сесия Общински съвет Братя Даскалови избира с тайно гласуване управител на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД.