Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0081 по проект „Готови за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Община Братя Даскалови обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит за длъжностите "Лекар" - 1 лице и "Психолог" - 1 лице.

Подробна информация за изискванията и документите, които трябва да предостави всеки кандидат може да намерите в линковете по-долу:

1. Обявление за подбор на служител за длъжността "Психолог"

2. Обявление за подбор на служите за длъжността "Лекар"

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.