Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner

Протокол 1 от проведенo заседание на Комисия за оценка и подбор на кандидатите за работа по Проект „Готови за успех” във връзка с обявен подбор на служители на длъжности: „”Психолог” и „Лекар” назначена със Заповед № РД-53/30.01.2017 г. на кмета на Община Братя Даскалови

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.