Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner


На 24.11.2017, 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. бяха проведени първите екскурзии с деца от детските градини. Съгласно план-графика съгласуван между фирмата изпълнител и екипа по управление на проекта първите участници посетиха Стара Загора и Хасково.

Децата бяха придружавани от учители, директори и друг персонал по време на екскурзиите. Посетени бяха в град Стара Загора - Зоопарк, Зала на смеха и Парк на Бранителите. Децата се забавляваха и придобиха нови знания.

 

В Хасково бяха посетени парк Кенана, Паметника на капитан Петко Войвода, Кирковото училище.

За организирането и провеждането на екскурзиите фирмата изпълнител осигури транспортна услуга, застраховки, входни такси и храна на всички участници.

Предстоят провеждането на екскурзии до Хасково и Стара Загора за останалите детски градини партньори на Община Братя Даскалови по проект "Готови за успех".

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.