Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner


На 24.11.2017, 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. бяха проведени първите екскурзии с деца от детските градини. Съгласно план-графика съгласуван между фирмата изпълнител и екипа по управление на проекта първите участници посетиха Стара Загора и Хасково.

Децата бяха придружавани от учители, директори и друг персонал по време на екскурзиите. Посетени бяха в град Стара Загора - Зоопарк, Зала на смеха и Парк на Бранителите. Децата се забавляваха и придобиха нови знания.

 

В Хасково бяха посетени парк Кенана, Паметника на капитан Петко Войвода, Кирковото училище.

За организирането и провеждането на екскурзиите фирмата изпълнител осигури транспортна услуга, застраховки, входни такси и храна на всички участници.

Предстоят провеждането на екскурзии до Хасково и Стара Загора за останалите детски градини партньори на Община Братя Даскалови по проект "Готови за успех".

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

С договор от 10.11.2017 г. е избран изпълнител за извършване на услуга с предмет: “Организиране на екзкурзии за деца от детски градини от община Братя Даскалови „Буратино“, „Боряна“, „Детелина“ и „Н. Вапцаров“ в рамките на проект „Готови за успех” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0081 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Бяха проведени разговори между ръководителя на проекта и представител на фирмата изпълнител при което бе изготвен план-график за провеждане на екскурзиите. Всички детски градини са запознати с датите за провеждане на екскурзиите до Хасково и Стара Загора. Избраните обекти за посещение в двата града са подходящи за деца от детски градини. 

Чрез реализиране на дейността ще се създаде допълнителна мотивация на учениците от целевата група за активно участие в заложените по проекта дейност и ще се постигне по-голям ефект при интеграцията на малцинствените групи.

Много от родителите на децата от целевата група не могат да си позволят да осигурят на детето си подобно преживяване поради ниския си социален статус. Предлагането на тази своеобразна «награда» за усилията положени през учебната година ще мотивира децата за по-активно участие в учебните дейности, повишаване на успеха и приобщаване към училищния живот. Това ще стимулира и родителите да мотивират децата си за по-сериозно отношение към учебния процес.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

През месец септември 2017 г. продължават заниманията по групи в ДГ „Буратино“, ДГ „Боряна“, ДГ „Детелина“ и ДГ „Н. Вапцаров“ на територията на община Братя Даскалови. Всеки един от учителите в началото на месеца подготвя план-график и програма за провеждане на заниманията, която се съгласува с ръководителя на проекта. Заниманията се чакат с интерес сред децата и провеждането значително повишава техните знания и социален статус.

Психологът и медицинското лице назначени по проекта провеждат беседи с родителите по интересни теми. Включването на родителите в "Училище за родители" е неумоверен успех на лицата ангажирани с изпълнението на проекта.

Предстои провеждането на консултации за избор на туроператор и стартиране провеждането на две екскурзии до Стара Загора и до Хасково. Директорите на детските градини заедно с екипа по управление на проекта избраха обекти, които са подходящи за децата от детските градини.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

През октомври месец бяха проведени редица срещи с родителите на децата включени по проекта. В дейност "Работа с родители на децата от целевата група и провеждане на "Училище за родители" се включват все повече родители.

Мария Стефанова - психолог през месец октомври разработи тема "Наръчник за родителя". На всеки един от родителите бе представен по един екземпляр от наръчника.

На 04.10., 11.10. и 18.10 се проведоха занимания с родителите с лектор Виктория Савова - медицинско лице по проекта. Темата подготвена от г-жа Савова - "Наднормено тегло при деца и правилното изчисляване на индекса за телесна маса" бе представена по много интересен начин. Срещата премина под формата на кратка лекция и среда-дискусия като втора част. Всички участници се обединиха от ползата от такива теми и недопускане на затлъстяването сред децата. Останалите срещи по график за предвидени за 19-ти, 25-ти и 26-ти октомври.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner


От 21.08.2017 г. в ДГ „Буратино“, ДГ „Боряна“, ДГ „Детелина“ и ДГ „Н. Вапцаров“ на територията на община Братя Даскалови са възобновени допълнителните занимания по български език както и заниманията по интереси за децата по проект „Готови за успех“, реализиран от община Братя Даскалови.

Продължават и заниманията за родителите в „Училището за родители“ с интересни здравни и социални теми.

До края на проекта предстои организирането на две екскурзии за децата от детските градини, партньори по проекта и две вечери на талантите, на които децата ще могат да изявят своите новопридобити умения. По време на екскурзиите децата ще имат възможност да общуват помежду си и да се сплотят, както и да подобрят възприятията си за околния свят.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.