Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СЪОБЩЕНИЕ (ОБЯВЛЕНИЕ)

Община Братя Даскалови на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен-устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: "Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичането на АМ Тракия и път III-666 и пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ Тракия и АМ Марица, в землищата на с.Черна гора, с.Плодовитово и с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора". Проектът засяга землищата на с.Черна гора, с.Плодовитово и с.Оризово на територията на община Братя Даскалови.

Заинтересованите лица, могат да се запознаят с проекта в Дирекция УТИСПП, намираща се в сградата на община Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, ст.8 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Проектът е качен и на интернет страницата на общината на следния линк - ТУК.

Кмет на Община Братя Даскалови: (п)
Иван Стоянов Танев

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Георги Троев" с Булстат 12306018 представляващо:

"Закупуване на земеделска техника включващо трактор, култиватори 2 бр, активна брана, разсадо посадъчна машина"

Повече информация може да видите в прикачения файл - ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметството на с.Плодовитово в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Илияна Доротеева Пенева представляващо:

"Изграждане на система за защита от градушки, птици и насекоми на лозови насаждения с покрита площ /по котвите/ - 339.161 дка в имоти с № 057014, № 062007 № 062021№ 063001№ 063003 № 063004 № 063011 № 063012 № 063015 № 063016 № 063022 № 063023 № 062016 № 062015 № 062014№ 063013№ 062027 № 063024 № 062010 с.Гранит, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора

Повече информация може да видите в прикачения файл - ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметството на с.Плодовитово в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от "СТИЛ АГРО" ООД, ЕИК 202637058 представляващо:

"Предприятие за преработка на орехи чрез реализацията на проект "Интегриран проект за създаване на орехова градина и преработвателно предприятие за преработка на орехи". Местоположение на инвестицията: ПИ 020021, с.Плодовитово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора

Повече информация може да видите в прикачения файл - ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметството на с.Плодовитово в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.