Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Със Заповед №РД-479/18.12.2014 г. е октита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя в землищата на селата Братя Даскалови, Горно Белево, Голям дол, Найденово, Плодовитово, Партизанин, Опълченец, Оризово, Мирово, Медово, Малко Дряново, Кольо Мариново и Черна гора.

Може да видите обявите за търга и подробна информация от ТУК.

За повече информация: Център за услуги и информация в сградата на общината или на тел. 04134 2266.

В общинска администрация Братя Даскалови постъпи писмо от РИОСВ, с което следва да се уведоми населението за изготвен проект на Заповед на Министерството на околната среда и водите за включване на защитена зона "Градинска гора" попадаща в землищата на с.Градин и с.Мирово.

Пълният текст на обявлението и проекта на заповедта може да видите ТУК

Относно: "Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив - Бургас".

Предмет на предложението е полагането на самия оптичен кабел по цялото трасе на жп линията Пловдив - Бургас и изграждане на нова телекомуникационна система, която да реши дългосрочно осигуряването на бъдещия телекомуникационен трафик, да подсигури работата на съвременните системи за телеуправление и телесигнализация и като цяло да посрещне изискванията на железницата в разглеждания участък.

На територията на община Братя Даскалови трасето ще преминава през землищата на селата: Мирово, Опълченец, Оризово, Черна гора и Партизанин.

Повече подробности за самото инвестиционно намерение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметствата в описаните по-горе села.

Относно: "Изграждане на базова станция №6314 находяща се върху покрива на сграда в УПИ II-170, кв.68а по плана на с.Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Повече подробности за самото инвестиционно намерение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметство с.Мирово.