Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект "Оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура - "Южна България, област Стара Загора в участъците: "Оптична кабелна линия Стара Загора - Павел баня и селищна мрежа на гр.Павел баня" и "Оптична линия Стара Загора - Братя Даскалови и селищна мрежа на с.Братя Даскалови" в общинска администрация Братя Даскалови е постъпила документация за съгласуване и становище на:
1. Техническо задание за проекта;
2. ПУП /парцеларни планове/;
3. Работен проект.
Предоставяме на Вашето внимание Заповед № ДС-ЗД-105/25.03.2014 г. на областния управител на Стара Загора с което е разрешено на ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива - ТУК.

Разрешение № РСПП-7/03.09.2014 г. на Областно пътно управление Стара Загора - ТУК.

Пълна информация за проекта може да получите в техническа служба на общинска администрация Братя Даскалови, всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч.

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

„МИГ Брезово, Братя Даскалови”

СМР се реализира с финансовата помощ на ЕЗФРСР чрез ПРСР 2007 – 2013 г..,

Договор №РД50-92/13.06.2012 г.

 

ОБЯВА

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ обявява прием на проекти по „Стратегията за местно развитие“.

V – ТА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:
Мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ - бюджет 140 480 лв.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" - бюджет 179 936 лв.;
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделска дейност“ - бюджет 398 989 лв.;
Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ - бюджет 39 578 лв.;
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” - бюджет 98 134 лв.;
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - бюджет 16 280 лв.;

Срок за кандидатстване: 09.09.2014 г. – 19.09.2014 г. /17:00 ч./

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от https://mig.brezovo.bg, както и в офиса на МИГ на адрес: гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ 25, ет. 4. и на тел. 03191/2624.

Относно: Съобщение на Решение №503 от 12.08.2014г. на Общински съвет Братя Даскалови във връзка с изработването на ПУП-ПЗ с цел отреждане на ПИ 000129 в стопанския двор на с.Малко Дряново в имот с промишлено-стопанско предназначение за производстовено-складови нужди. Съобщението е публикувано ТУК

Относно: Съобщения на Решение №491 от 28.07.2014г. и Решение № 493 от 28.07.2014 г. на  Общински съвет Братя Даскалови - Съобщението е качено ТУК